یک معلم قبل از اینکه وارد تدریس شود باید شرایط یادگیری را اجرا کند . که عبارتند از 1- انگیزه یادگیری : برای ایجاد انگیزه بهترین کار ، تشویق دانش آموز از سوی معلم است. 2- آگاهی از ناکافی بودن دانش و مهارتهای کنونی  : دانش آموز باید بداند که معلومات فعلی  که دارد کافی نیست برای همین معلم باید موقعیتهای تازه ای فراهم کند.3- داشتن تصور روشن از دان و مهارتهایی که باید کسب شود : شاگرد باید بداند که دانهایی که خواهد آموخت مفید است و به آن احتیاج دارد 4- داشتن فرصت کافی برای تمرین 5- آگاهی از پیشرفت : معلم باید دانش آموزان را از میزان پیشرفتی که از خودشان دارد مطلع کند6-داشتن وسایل و منابع مناسب برای یادگیری: این وسایل باید طوری باشد که یادگیری را تسهیل کند .

منبع : علیزاده 1384